top of page

Contactgegevens:

Stichting Jamia Madinatul Islam

Hendrik van Deventerstraat 43

2563 XP  Den Haag

info@jamiamadinatulislam.nl

070-3451511

www.jamiamadinatulislam.nl

RSIN/Fiscaalnummer:

0074.001.47

Doelstelling actuele beleidsplan

Het algemene doelstelling is een samenwerking te verkrijgen met derden zoals het regionale stadbestuur en daarmee een aanspreekpunt voor hen te worden/vormen. Daarbij streeft de Stichting naar een rechtvaardiger samenleving op lokaal en regionaal niveau. Door middel van verbinden, verspreiden en vergroten worden informatiebijeenkomsten georganiseerd over de islam in het algemeen en aanverwante onderwerpen die een rol spelen in het voorkomen van radicalisering en vormen van extremisme. Het beleidsplan is via onze mail op te vragen.

Statutaire bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                  dhr. F. Sahebdin

Secretaris:                  dhr. D. Kallan

Penningmeester:         dhr. F. Mahabali

 

Bestuurslid:                dhr. H. (Afsar Ali) Timmer

Bestuurslid:                dhr. A. Gaffar

Bestuurslid:                dhr. F. Kallan

Bestuurslid:                dhr. N. Ramdjanb

Beloningsbeleid:

De stichting bestaat uit 100% onbezoldigde vrijwilligers.

De vrijwilligers van de Stichting krijgen geen structurele beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker geen salaris). 

Doelstelling/activiteiten:

De Stichting heeft onder meer een doel van het bevorderen van de maatschappelijke participatie van Islamitische burgers in de Nederlandse samenleving. De doelen worden bereikt door het onderwijs verder uit te werken waarbij vakbekwaamheid en competentiegerichtheid de boventoon voert.

De balans en staat van baten en lasten van de afgelopen jaar, met toelichting:

Jaarrekening 2016 (Jaarrekening is onder voorbehoud en na goedkeuring op te vragen)

 

Baten:

Omzet                                                                       € 29.986

Donaties en giften (inclusief Zakkaat/Sadqa)                € 66.252

Totaal:                                                                      € 96.238

 

Lasten:

Huisvestingkosten                                                      € 26.855                                            

Kantoorkosten                                                           € 2.929

Evenementenkosten                                                   € 47.297

Totaal:                                                                      € 77.081

 

Bankrente en – kosten                                               € 749

 

Resultaat                                                                  € 18.408

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en) in 2017

Conform doelstellingen heeft de Stichting ook in het jaar 2017 vorm gegeven waar voor het staat. Het motto is verbinden, verspreiden en vergroten.

 

In 2017 is een open dag georganiseerd die voor iedereen toegankelijk is. Hierbij is een rondleiding gegeven in het schoolgebouw en wordt er informatie gegevens naar de voortgang van de overige verbouwingen.    

 

Gedurende het jaar worden er diverse thema bijeenkomsten georganiseerd die de gemeenschap raken. Zo is het onderwerp “Jeugd en gezin” aanbod gekomen waarbij er intensieve gesprekken hebben plaatsgevonden.

 

Om meer binding te krijgen met de buurt is er een buurtfeest georganiseerd om de contacten te onderhouden.

 

Een toelichting op uw vragen is schriftelijk te vragen bij de secretaris van de Stichting onder vermelding van redenen, uw naam, adres en e-mailadres. Incomplete aanvragen per e-mail worden niet behandeld.

Financiële verantwoording:

Wij publiceren vanaf 2018 jaarlijkse balans op deze website en indien u vragen heeft over de financiën van onze Stichting, neemt u dan gerust contact met ons op.

Toelichting:

Het doel van de stichting is het bevorderen van het onderwijs. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de vermoedelijke levensduur van het actief.

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid gevormd. Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De saldi op de girale rekening zijn overeenkomstig de laatste dagafschriften van het jaar 2016.

Privacy

De Europese Commissie heeft in 2016 een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze verordening schrijft voor dat vanaf 25 mei 2018 binnen de gehele Europese Unie (EU) een verplicht aangescherpt regime geldt dat toeziet op de verwerking van persoonsgegevens. Door deze verordening komt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen.

De bestuursleden hebben hierbij het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming (anonimiseren) van hun verstrekte persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”.

Please reload

bottom of page