top of page

Studiehandleiding Inleiding Fiqh

Inleiding fiqh

Fiqh is de jurisprudentie van de islamitische wet- en regelgeving. Letterlijk betekent dit het goede inzicht in iets hebben, het weten en het begrijpen van wat iets betekent. Voor elke moslim is het verplicht om te bidden, te vasten, aalmoes af te dragen en een keer in zijn of haar leven de bedevaart te verrichten als men hier toe in staat is. Dit betekent dat men de wetten en regels moet kennen om deze verplichtingen uit te kunnen voeren. Fiqh beschrijft deze wetten en regels. Binnen de fiqh zijn er vier wetscholen, te weten hanafi, maliki, shafi’i en hanbali. In deze module worden de basiszaken over reinheid, bidden, vasten, afdragen van aalmoes en verrichten van de bedevaart volgens de hanafitische wetschool uitgelegd.

Leerdoelstellingen van het vak

Verkrijgen van kennis over de wetten en regels volgens de hanafitische wetschool over reinheid, gebed, vasten, afdragen van aalmoes en verrichten van de bedevaart zodat de student dit toe kan passen in de dagelijkse praktijk.

Competenties

De student is in staat om de kennis tot zich te nemen en toe te passen in zijn of haar dagelijkse praktijk bij het reinigen, het bidden, het vasten, het afdragen van aalmoes en het verrichten van de bedevaart .

Relaties tot andere vakken

Inleiding fiqh in de Basiscursus is randvoorwaardelijk voor de imaam opleiding en dus ook voor de aliem e dien opleiding. In de imaam opleiding wordt ervan uitgegaan dat de student kennis heeft van de zaken die hier worden behandeld.

Tijdbesteding

De totale tijdbesteding bestaat uit voorbereiding van de lessen, volgen van de hoorcolleges en de voorbereiding op de toetsing en andere relevante activiteiten te verrichten om het vak zich eigen te maken. De tijdbesteding is gemiddeld per week:  30 minuten voorbereiding, 30 minuten volgen van hoorcolleges en 30 minuten het verwerken en leren van de stof. In totaal is de tijdbesteding per week dus gemiddeld 90 minuten.

Literatuur

Introductie tot het gebed, M. Yaseen Khan, 2012

 

Syllabus JMI Fiqh: Vasten, zakaat en bedevaart

Toetsing en beoordeling

Er wordt 3 x in de Basiscursus een toets afgenomen. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze 3 cijfers. De drie toetsen wegen allen even zwaar. Als voor alle drie de toetsen een score van 6.0 of hoger is behaald, is de student voor dit vak geslaagd.

Leerdoelen

  • de basisregels omtrent reinheid, het gebed, het vasten, het afdragen van aalmoes en het verrichten van de bedevaart toepassen in de dagelijkse praktijk.

  • de voorwaarden, verplichtingen, vereisten en de wenselijke zaken omtrent reinheid, gebed, vasten, afdragen van aalmoes en verrichten van de bedevaart opnoemen en toepassen in de dagelijkse praktijk.

  • zaken die ongewenst zijn omtrent reinheid, gebed, vasten, afdragen van aalmoes en verrichten van de bedevaart opnoemen en toepassen in de dagelijkse praktijk.

  • zaken die reinheid, gebed, vasten, afdragen van aalmoes en verrichten van de bedevaart ongeldig maken en/of verbreken opnoemen en toepassen in de dagelijkse praktijk.

Vakplanning

 

Please reload

bottom of page