top of page

Studiehandleiding Seerah

Seerah

Seerah beschrijft het leven en de voortreffelijke handelingen en eigenschappen van de koning der werelden, het zegel der profeetschap, de eerwaarde en geliefde Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa sallam. De Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam is voor ons het voorbeeld. Door het leven van onze geliefde Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam te bestuderen kunnen we daar belangrijke lessen voor ons uit halen en ons leven daarop aanpassen.

 

Onderwerpen die tijdens dit vak aan bod komen zijn o.a.: de schepping van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam, context van voor de geboorte, de verlichte stamboom, de geboorte, het huwelijk met eerwaarde bibi Khatiejah, verkondiging van het  profeetschap, hijrah naar Abbessinië, de boycot, jaar van verdriet, meraadj, hijrah, ghazwahs van Badr en Uhud, gebeurtenissen bij Raaji’ en Ma’oenaa, invasie van Al-Ahzaab, verdrag van Al Hudaybiyyah, verspreiden van de islam buiten Arabië, overwinning in Khaybar, strijd in Muwta, overwinning van Mekka, ghazwah van Hunayn, strijd bij Taabuk, afscheidsbedevaart, proeven van de dood en daarna weer levend zijn.        

Leerdoelstellingen van het vak

Verkrijgen van kennis over de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam en hoe hij daar voortreffelijk mee is omgegaan, zodat dit als leidraad kan dienen voor het leven volgens de nobele quraan en de sunnah van de voortreffelijke Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam.

Competenties

De student is in staat om de kennis over het leven van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam en de voortreffelijke handelingen en eigenschappen van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam tot zich te nemen en is in staat om daar belangrijke lessen uit te halen voor de invulling van het dagelijkse leven en het omgaan met zaken die zich voordoen.

Relaties tot andere vakken

Seerah in de Basiscursus is randvoorwaardelijk voor de imaam opleiding en dus ook voor de aliem e dien opleiding. In de imaam opleiding wordt ervan uitgegaan dat de student kennis heeft van de zaken die hier worden behandeld.

Tijdbesteding

De totale tijdbesteding bestaat uit voorbereiding van de lessen, volgen van de hoorcolleges en de voorbereiding op de toetsing en andere relevante activiteiten te verrichten om het vak zich eigen te maken. De tijdbesteding is gemiddeld per week:  30 minuten voorbereiding, 45 minuten volgen van hoorcolleges en 45 minuten het verwerken en leren van de stof. In totaal is de tijdbesteding per week dus gemiddeld 120 minuten.

Literatuur

Handout Seerah (sheets)

Toetsing en beoordeling

Er wordt 2 x in de Basiscursus een toets afgenomen. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze 2 cijfers. Beide toetsen wegen even zwaar. Als voor beide toetsen een score van 6.0 of hoger is behaald, is de student voor dit vak geslaagd.

Leerdoelen

De student kan:

 

  • vertellen wie de Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa sallam is, wat zijn boodschap is en hoe hij heeft gehandeld om de boodschap van Allah de Verhevene te verspreiden.

  • de behandelde gebeurtenissen uit het leven van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam uitleggen in de context van die tijd

  • in eigen woorden vertellen hoe en onder welke omstandigheden de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam en zijn metgezellen hebben geleefd en de Islam hebben verspreid.

  • de belangrijkste lessen uit het leven van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam voor moslims in deze tijd vertellen.

  • de handelingen en opofferingen van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam en zijn metgezellen beter begrijpen waardoor de liefde voor de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam wordt vergroot en de sunnah beter kan worden nageleefd. 

Vakplanning

 

Please reload

bottom of page